Arkiv för september, 2013

130923-130929 Omskärelse av pojkar

söndag, september 29th, 2013

Blev riktigt glad över att i DN.Debatt läsa Barnombudsmannens inlägg om att omskärelse på pojkar strider mot barns mänskliga rättigheter. Toppen att detta tas upp av en myndighet! Vi pratar mycket om att omskärelse av flickor inte är ok så varför skulle det vara ok på pojkar? Varje vuxen individ kan själv avgöra vad/hur den vill göra med sin kropp men det kan aldrig vara ok att föräldrar/vuxna avgör vad som ska hända med ett barns kropp. Oavsett religion och kultur som styr omskärelse av pojkar så tycker jag att barnets bästa ska komma i första hand. Fysiska ingrepp på barn ska bara ske vid medicinska behov. Jag håller tummarna för att vi framöver även ska skydda pojkar så att de inte behöver genomgå omskärelse.

Fredagen ägnades åt trevlig budgetkonferens med moderaterna i Kommunfullmäktige i Stockholm. Trevligt att träffas och diskutera. Många frågor inför valet 2014. Vi avslutade med en trevlig middag. 🙂

Friskolor, kommunala skolor eller förstatligande av den svenska skolan? Egna tankar och idéer kring vad jag tror är framtidens skola.

måndag, september 23rd, 2013

Min syn på framtidens skola är att skolorna är mer lika dvs. håller en väldigt god kvalité på sin undervisning och där man utgår från barnets individuella behov. Den jämna kvalitén ska vara lika i hela Sverige oavsett i vilken kommun som barnet bor i. Önskan är lätt att ha men det svåra är hur man ska kunna uppnå denna jämna kvalité.

Frågan är då om enhetligt ägarskap till skolan ordnar jämn kvalité. Nej, skulle jag vilja säga oavsett om det är friskolor, kommunala skolor eller statliga skolor. Det som är mest avgörande för om skolan ska vara framgångsrik är att skolan har bra/duktig/trevlig personal på alla skolans funktioner. Det leder så gott som alltid till en trevlig stämning som gör att barn/ungdomar trivs, känner samhörighet och känner möjlighet till att vara delaktiga i lärandet. Bra/duktig/trevlig personal kostar alltid lite mer pengar vilket leder till att det många gånger är budgeten som avgör och skolverksamheten uppskattar då lägre löner.

 Det ägarskapet kan ha betydelse för är att det blir ett utbud av olika skolor. Det är bra men det får inte leda till olika undervisningskvalitéer. Ett statligt ägande skulle t.ex. kunna vara särskolor som ofta är något som kommunerna spar in på fastän behovet finns hos eleverna. Jag tycker att det ska vara en rättighet för barn att få gå i skolan och få ta del av undervisningen utifrån sina egna förutsättningar. Det kommer alltid att finnas barn/ungdomar som har olika svårigheter att ta till sig undervisningen. Samhällets uppgift är att stödja dessa barn/ungdomar att ta till sig undervisning så att de ska kunna ta sig ut på den svenska arbetsmarknaden.

 Det svenska samhället ska stimulera utbildning för alla barn och ungdomar för att de i vuxen ålder ska kunna försörja sig själva. Nya skollagen är inte perfekt för alla barn och ungdomar. Nu är det ökade krav på betyget godkänd i flera ämnen än tidigare. Det verkar finnas en tro på att detta skulle leda till att barn/ungdomar studerar mer men där tror jag att vi som regering har missat något. Många barn/ungdomar i Sverige har hela tiden haft godkänt i fler ämnen än matte, engelska och svenska. Det som var problemet var att det fanns och fortfarande finns barn/ungdomar som inte klarade matte, engelska och svenska. Att man ökade kravet på antalet ämnen med betyg godkänt hjälpte inte den aktuella gruppen. Hur skulle ökade krav hjälpa de som inte tidigare kunde klara betyget godkänt i färre ämnen? 

 Yrkesintroduktion är något som har möjlighet att ge stöd till ungdomar som inte klarar av att ta betyg i grundläggande ämnen. Yrkesintroduktion skulle kunna ge samma stöd som lärlingsplatser men idag saknas det tillräckligt med bra och fullgod praktik. Praktiken leder inte alltid till ett arbete. På ett eller annat sätt behöver samhället kunna fånga upp de unga människor som inte får betyg och inte heller lyckas genomföra praktik på en arbetsplats. Jag har mött ungdomar som när de har gjort ungdomstjänst som de blivit dömda till upptäckt att arbete är något som de tyckte var bra, kul och att de kände sig behövda. När den känslan kommer är det viktigt att samhället stödjer med undervisning eller arbetsmarknadsstöd. Det gäller att väcka motivation och sedan hålla motivationen levande.

 I Stockholm har vi bolagiserat skollokalerna och varje skola får betala höga hyror. Vad är samhällsvinsten med detta? Om skolorna har ett visst antal pengar varje år och den största delen av dessa går till hyran istället för till personal och undervisningsmaterial så blir jag fundersam. Friskolor idag letar skollokaler hos andra hyresvärdar vilket ger dessa skolor möjligheten att påverka sina lokalkostnader vilket inte de kommunala skolorna har möjlighet till. Det kan inte anses vara marknadsmässig konkurrens.

 Kommuner har olika förutsättningar beroende på antalet barn/ungdomar, barn med särskilda behov, barn från andra länder med språksvårigheter och så vidare. Detta leder till att behoven ser olika ut men alla har idag samma peng per barn. Vi har ett system som fördelar extra pengar efter socioekonomiska förhållanden som ger mer pengar till vissa områden som bedöms vara ”tyngre”. Löser mer pengar problemet med att barn/ungdomar inte får betyg i alla ämnen? Är det pengarna som ger möjligheter? Pengar är bra. Det är inte tal om annat men det viktiga är att pengarna går till insatser som kan påverka barnens/ungdomarnas möjlighet att erhålla betyg i fler ämnen. Alltså borde pengar kunna erhållas MEN det ska vara med ett underlag som visar hur skolan har tänkt lösa sina problem, hur lång tid det tänks ta samt att uppföljning av resultatet kommer att ske. Mer pengar i sig leder inte till förändringar för barnet/ungdomarna utan det behövs bra ledning, bra personal samt engagemang för att förändra en skolas resultat.

 För att kunna skapa en bra och fungerande skola i framtiden behöver skolan ständigt vara i förändring. Inte att allt ska göras om hela tiden utan att skolan följer med övrig utveckling i samhället. Idag är skolorna efter när det gäller datorer och Internet. När det gäller datorer så är de oftast inte gångbara mer än ca 3 år, att det är viktigt att all personal i skolan är utbildade i att använda den teknik som finns att använda via datorer och Internet. IT kunskaper kostar också pengar men det måste samhället acceptera om man ska klara av att ha en skola som förväntas klara av konkurrensen från omvärlden.

 Jag är väldigt engagerad i skolfrågor och tycker att skolan är det allra viktigaste för barnet. Naturligtvis är familjen och fritidsintressen också viktiga MEN skolan ger barnet/ungdomen möjlighet att i framtiden klara sig själv och försörja sig själv. Med bra skola har barnet/ungdomen större möjlighet att göra egna val, erhålla en kunskap som gör att man kan utveckla och ifrågasätta saker som händer i vårt samhälle och som ger samhället möjlighet att utvecklas. Vi vuxna har många gånger en bild av att det är vi vuxna som vet hur allting är och fungerar. Men vi vuxna behöver acceptera att de unga kommer med nya idéer som tillsammans med vår vuxna erfarenhet kan leda vårt samhälle framåt.

 När man skapar framtidens skola bör det göras av människor som har olika erfarenheter av skolvärlden, som känner till betydelsen av undervisning utifrån barnets behov, bra/kunnig/trevlig personal, bra ledarskap, att väcka lust hos barn/ungdomar att ta till sig undervisningen, IT frågor osv. Skola och undervisningen är en komplex fråga som behöver utvecklas tillsammans av människor i olika åldrar och med olika erfarenheter.

 

Egna tankar och idéer kring hur vi som parti kan bemöta de fördomar som finns gentemot Moderat välfärdspolitik.

måndag, september 23rd, 2013

Man kan börja med att fråga sig vad det egentligen finns för fördomar gentemot Moderat välfärdspolitik? Det handlar mer om hur Sverige ser ut och fungerar med sina medborgare samt de frågor som är aktuella inför framtiden.

 När det gäller fördomar så tycker jag att vi Moderater ligger riktigt risigt till när det gäller sociala frågor. Moderaterna jämställs ofta med kalla människor som bara bryr sig om skatter/pengar. Så som Alliansen ser ut idag så är det Kristdemokraterna som tar det stora ansvaret utåt mot väljarna när det gäller sociala frågor. Kristdemokraterna vill gärna visa att de bryr sig vilket moderaterna i gemen inte verkar vara lika intresserade av. Om Moderaterna ska få väljarna att lyssna på oss när det gäller sociala frågor så är det viktigt att alla aktiva också försöker sätta sig in i vad sociala frågor är för något. Många människor har en bestämd uppfattning om vilka människor det är som lever på försörjningsstöd. Och visst finns det personer som har stora svårigheter att kunna få jobb och uppnå egen försörjning. Men det är också många arbetssökande som numera är hänvisade till försörjningsstöd. Jag har hittills inte stött på någon som känner sig stolt när man behöver vända sig till socialtjänsten för att söka försörjningsstöd. Kraven för att få försörjningsstöd är hårda. Jag tycker inte att det är rimligt att en arbetssökande ska behöva söka försörjningsstöd för att kunna klara sin ekonomi/vardag. Det måste finnas alternativ. Så länge A-kassan är frivillig så är inte det naturligt för alla att betala för A-kassa. Alla individer klarar inte av att ta fullt eget ansvar för framtidstänk. Många lever här och nu i sin egen vardag.

 Moderaterna håller hårt på arbetslinjen vilket jag tycker är bra. Men om vi vill att alla ska jobba så måste det också finnas jobb till alla de som vill jobba. Ständigt återkommer man till att vi behöver en fungerande arbetsmarknad i Sverige. Det tar många gånger lång tid idag innan en anställning blir klar. Arbetsgivaren är orolig, är det rätt person, passar personen in i gruppen, vad är rimlig lön? Oron grundar sig ofta i att när arbetsgivaren väl har anställt en person så är det genast svårt att göra sig av med den. Det kan låta hårt men det återspeglar verkligheten. Personalvärvningar som är felaktiga blir dyra eftersom det inte alltid gå att hitta en alternativ funktion till den anställde. Många har fördomar om att stora företag alltid har massor av jobb lediga som den anställde kan byta till. Så ser inte företag ut idag utan alla tjänster som behövs ska i princip vara tillsatta löpande.

 Sjukvård är också en fråga som jag har fått lyssna på mycket kritik om. Många gånger har det inte med politiken att göra utan personer som har blivit felbehandlade inom sjukvården av läkare eller annan sjukvårdspersonal. Trots detta har personerna varit arga på politikerna! De politiker som styr sjukvården behöver ha tillsyn på verksamheter som bedriver sjukvård. Har vi rätt kompetens inom sjukvården? Anmäls alltid de felbehandlingar som görs? Jag frågar alltid personer som tar upp dessa frågor om de har anmält läkaren och då svarar de att det tjänar ingenting till, det leder inte till något. Jag brukar bemöta det med att det kan inte leda till någonting om patienten inte anmäler felaktig behandling. Som vanligt finns det människor som tror att politikerna ska lösa alla problem, även de problem som politikerna inte känner till!

 När det gäller vård så inkluderar det även äldreomsorgen som idag faktiskt mest handlar om sjukvård. Det var annorlunda tidigare då äldre bodde inom äldreomsorgen men var pigga och hade många aktiviteter. Idag handlar det mer om sjukvård med sängliggande patienter, patienter som inte lever i nuet/är dementa, kortare vårdtider och handlar mer om vård i livets slutskede. Det känns faktiskt fel att äldreomsorgen ska hanteras av kommunen medan annan sjukvård hanteras av landstingen. Sjukvården behöver styras av samma enhet för lika behandling. Även om befolkningen blir äldre så är det inget som säger att vi kommer att vara piggare längre och må bättre. Det kan lika gärna innebära att vi kommer att leva längre men vara sängliggande. Människan dog tidigare när sjukvården inte var så utvecklad.

 Frågan är hur vi ska finansiera välfärden. Det kommer alltid att finnas sjuka människor eller människor som av annan anledning inte kan försörja sig själv. Bra att vi ska jobba längre men alla kommer inte att kunna jobba om de t.ex. drabbas av sjukdom på ett eller annat sätt. Alltså behöver alla friska jobba och måste då också vilja jobba. Det som upplevs som tvång upplevs ofta även som negativt. Moderaterna behöver jobba med att lyfta fram det roliga med att jobba. För att medborgarna ska tycka att det är roligt att jobba så behöver det även finnas möjlighet att byta jobb, prova på nya utmaningar, lära sig nya saker osv. Precis som i skolan så måste arbetsuppgifter som skoluppgifter vara utvecklande och stimulerande för att skoleleven och individen ska tycka att skolan/arbetet är roligt. När unga människor blir utslitna/går in i väggen i 30-årsåldern så är det oroväckande.  

 Skolan har en viktig uppgift att uppmuntra barn/ungdomar att ta till sig kunskap och förvalta den väl. När barn och ungdomar växer upp så måste möjligheten att växa vidare kunskapsmässigt och utvecklas finnas tillgängligt i en fungerande arbetsmarknad. Min starka övertygelse är att de som växer upp i en miljö där så gott som alla värdesätter att jobba ser det som naturligt att jobba. Det är svårare för barn och ungdomar som växer upp med destruktiva föräldrar, som aldrig har jobbat, lever på försörjningsstöd, kanske missbrukar, pratar negativt om samhället osv. Dessa barn och ungdomar vet inte alltid om att det finns en annan möjlighet till försörjning. Deras uppväxt är det som sätter normen för dessa barn och ungdomar. Det är viktigt att samhället bryter denna utveckling och når dessa ungdomar tidigt och får in dessa på arbetsmarknaden. Att upptäcka alternativ och egen försörjning är viktigt för individen. Det är först då som de vet att de kan välja en annan väg.

 En annan sida av samhället är ungdomar som får pengar av sina föräldrar och som finner det bekvämt och då kanske inte känner samma motivation att jobba själv. Det är något som också är viktigt att bryta. Alla människor behöver motiveras att vilja jobba! Att tjäna egna pengar är frihet och ger individen möjligheter att göra egna val.

 

Egna tankar och idéer kring hur moderaterna kan koppla samman jobb, migration och integration.

måndag, september 23rd, 2013

Det är onekligen en svår fråga om hur moderaterna ska gå tillväga för att koppla samman jobb, migration och integration. Arbetsmarknaden är det allra viktigaste för att en person, oavsett om man är svensk eller har invandrat till Sverige, ska ha ett egenvärde och funktion. Att tjäna sina egna pengar leder till att människor känner stimulans och stolthet. Arbetsmarknaden i Sverige är alltför stel och oflexibel för att detta ska fungera. Arbetsmarknaden är den största frågan och har varit det ganska länge. Arbetsmarknaden har inte fungerat som en ”marknad” på väldigt länge/flera år.

 Fråga är då hur arbetsmarknaden ska bli mer flexibel. Det ska kunna vara möjligt att anställa en person och om det inte fungerar som det var tänkt så ska arbetsgivarna kunna avsluta anställningen. I en fungerande arbetsmarknad finns det plats för alla olika kategorier av arbetstagare. Arbetstagaren går då istället vidare till ett annat jobb. Idag tar det lång tid vid anställningar och de anställda blir ofta kvar väldigt länge på sin arbetsplats trots att man kanske inte trivs där eller helt enkelt inte längre passar in. Vid utveckling måste en arbetsmarknad var rörlig och förändras utifrån hur efterfrågan förändras. Om detta ska uppnås måste fackförbund och arbetsgivare komma överens om nya och mer flexibla anställningsvillkor. Detta har ju inte parterna ännu lyckats med och då är nog ändrad lagstiftning den enda lösningen.

Migration har funnits till Sverige i många år. Ju fler människor som kommer till Sverige desto vanligare blir det att olika folkslag vill bo nära varandra i samma område. ”Svenskar” beter sig ofta på samma sätt om de flyttar utomlands. Det finns ett naturligt behov av att bo nära/i samma område där personer bor med samma värderingar, där alla accepterar en. Individen har lättare att känna sig ”vanlig” när man är med andra som är lika/har samma intressen som en själv. Det är sällan som människan trivs med att känna sig annorlunda/avvikande. Människan trivs bäst där man känner igen sig/känner sig som hemma.

Det blir automatiskt svårare att integreras i det svenska samhället om omfattningen av invandringen är så stor att de som kommer upplever att de har ett ”eget samhälle” som det är i Rosengård, Malmö. När detta uppstår behövs särskilda insatser för att arbeta med varje individ och särskilt barn och ungdomar som växer upp i en vardag hemma som inte är samstämmig med samhället utanför bostadsområdet. När föräldrar t.ex. inte har någon utbildning så prioriteras inte alltid skolan för barn och ungdomar vilket hindrar barnets och ungdomens utveckling. Detta påverkar integrationen negativt.

Det är viktigt för den som kommer till Sverige att bli accepterad av människor runt omkring sig. Detta innebär att ”svenskar” i gemen behöver vara öppna att hälsa människor från andra kulturer välkomna. ”Svenskar” behöver se de enskilda individerna istället för att prata om en grupp ”invandrare”. Precis som ”svenskar” så är ”invandrare” olika människor med olika personligheter samt styrkor och svagheter. För att kunna upptäcka detta så behöver varje svensk medborgare vara nyfiken på människor från andra kulturer. I mitt jobb som socialsekreterare och handläggare till ensamkommande flyktingbarn/ungdomar lär jag mig något nytt varje dag. Det finns mycket som övriga samhället skulle behöva ta del av för att lära sig mer om verkligheten med människor från andra länder.

Integration är viktigt både för Sverige och för den som invandrar. Om integreringen inte fungerar leder det många gånger till att personen inte rotar sig utan istället alltid letar efter något annat/är på väg. Sverige har alla förutsättningar för att skapa bra integration men möjligheten till integration måste alltid finnas. De flesta som invandrat vill ha ett jobb. Det är viktigt att både män och kvinnor har möjlighet till utbildning i svenska och kommer in på arbetsmarknaden. För att skapa en bra integration måste även de invandrade ta till sig den jämställdhet som finns i Sverige och de lagar som gäller. Jag har mött invandrare som har tänkt som de gjort i sitt hemland vilket inte riktigt passar in i Sverige. Jag möter ungdomar som kommer från kollektiva kulturer och som har fått lära sig att vara på ett visst sätt och att bara tänka på familjen/släkten. I kollektiva kulturer så tillåts inte ofta individens tankar. I Sverige är det mycket fokus på individens egna tankar och vilja. Kulturerna krockar vilket är något som verkligen är viktigt att prata om. Många samtal i trevlig ton och miljö är något som verkligen skapar integration. Varje person måste få tid på sig att komma in i det svenska samhället.

 Arbetskraftsinvandring är något som kan vara bra men också något som kan vara dåligt om inte tillsynen fungerar. Det blir fel om arbetsgivare tar in arbetskraft som inte själv har någon möjlighet att påverka utan jobbar till väldigt låga löner som ibland inte ens är i nivå med försörjningsstöd. Stoltheten då är att ha ett eget jobb men leder till att individen och dess familj inte lever på en fungerande ekonomisk nivå. Varför detta accepteras är ofta relaterat till fattiga ursprungsförhållanden. Är det verkligen så som den svenska arbetsmarknaden ska fungera? Väldigt låga lönenivåer är inte ok utan liknar mer trafficking med vuxna människor som febrilt vill ha ett arbete.

Det som är en aktuell fråga är hur många invandrade människor det finns plats för i Sverige. Det finns ju plats för ganska många om det finns behov av anställda på den svenska arbetsmarknaden och bostäder. Finns inte detta har vi interna problem som vi behöver jobba med först. Svårt att säga om man ska kunna ”reglera” invandringen. Människor med behov och intresse av att bo i Sverige borde alla vara välkomna att ansöka om att få flytta till Sverige. Det som är ett problem är att flera som ansöker om rätten att stanna i Sverige inte följer avslagsbesluten från Migrationsverket och dessa har sedan överklagats hela vägen inom rättsprocessen. När lagen inte fungerar behöver man hitta andra lösningar. Frågan är aktuell i USA just nu där det finns ca 9 miljoner papperslösa i landet, lika många människor som hela Sveriges befolkning. Kanske är lösningen att stödja länderna som flyktingar/invandrade kommer ifrån för att människorna ska få en möjlighet till egen försörjning i sitt hemland. Jag tror att människor hellre stannar i sitt hemland men i hemlandet måste det finnas möjlighet till försörjning. Vi måste alla ha en möjlighet att leva.

Möjligheten att hitta en försörjning/arbete leder till att många människor försöker ta sig till ett annat land. En del människor kommer från krig och väldigt akuta svårigheter. En del kan läsa och skriva och andra är analfabeter. Förutsättningarna är olika men så gott som alla vill jobba för att ha sin försörjning tryggad. Idag måste alla ha pengar. Det går inte längre att överleva på några egna djur och en liten odling. Skilda förutsättningar mellan landet man lämnar och landet man kommer till är ibland så stora att det behövs särskilda insatser för att individen ska komma in i det svenska samhällssystemet. Alla jordens vuxna är inte likadana och alla känner inte heller till Sveriges lagar och regler. Det alla vet är sin egen vardag som man har levt i tidigare. Det nya vet man ingenting om men alla kan vi lära oss hur saker och ting fungerar i det nya landet. Med den inställningen så kommer det att leda till en fungerande integration.

 

130916-130922 Skattesänkningar

söndag, september 22nd, 2013

Jag har under veckan pratat med flera människor som tycker att skattesänkningar inte behövs när det bara handlar om 200 kr i månaden. Det jag kan reagera på är att individen inte uppmärksammar det totala beloppet som skattesänkningarna har bidragit till. Målet med skattesänkningar är att det ska löna sig att arbeta istället för att det annars skulle vara ”bättre”/samma pengar som att leva på bidrag.

Det tycks vara som att väljarna upplever att det behövs mer pengar till skolor och sjukvård för att dessa ska fungera bättre. Det räcker inte med att tillföra pengar till olika verksamheter för att de ska bli bättre. Många gånger behöver man också tänka nytt och försöka hitta nya sätt att arbeta/bedriva verksamhet. Skattesänkningarna ska bidra till att få fler att jobba och det finns ändå kvar pengar i statskassan för att samhället ska kunna bedriva på skola och sjukvård.

Skolan är väldigt viktig för Sverige och det finns ett behov av att höja kvalitén på undervisningen samt skolmiljön i övrigt. Det är svårt hur skolorna ska åstadkomma att vara ”lika”. Barnen är olika och har olika uppväxtvillkor varför deras förutsättningar i skolan också påverkas. Följden blir att skolorna inte kan vara helt ”lika” men det som måste finnas är att alla barn har möjlighet att erhålla det stöd som eleven behöver utifrån sina förutsättningar. Vi vuxna kan inte alltid bli ”lika” utan vi är olika individer vilket också gäller för barn. Varje skola ansvarar för sin egen ekonomi och jag tror att alla som arbetar i skolan behöver vara med och komma med idéer om hur skolan ska kunna använda sina pengar på ett bra sätt. Det går inte för en rektor att säga att skolan inte har några pengar. Det handlar om prioriteringar. Vart gör pengarna bäst nytta? Det är som i en familj där hela familjen behöver vara delaktig i familjens ekonomi för att förstå hur familjens situation ser ut.

130909-130915 Kyrkoval 2013

söndag, september 15th, 2013

Jag är mycket nöjd med att moderaterna inte längre deltar i kyrkovalet. Politik har inte med kyrkan att göra utan kyrkan ska styras av människor som är engagerade i religiösa frågor. Jag själv är inte troende men tycker likväl att kyrkan gör många goda insatser i vårt samhälle. För mig är det viktigt att lyfta fram att det är vi enskilda individer som behöver göra vårt bästa för att vi ska ha god samhällsutveckling och skapa lika villkor för våra medborgare. Enligt min uppfattning så är det vårt ansvar och inte guds ansvar. 🙂

När jag möter religiösa ungdomar är det ibland svårt att prata om risker med vissa beteenden osv. De svar jag kan få är att gud är med dem och vill gud att de ska skadas/dö så är det guds vilja. Jag håller inte med om det utan vi behöver alla ta eget ansvar. Jag tror på individen och blir fantastiskt glad när jag möter människor som har ett stort hjärta och massor av engagemang. De är inte många men de är ett väldigt gott föredöme! 🙂

Den här veckan läst jag i DN om åttaåringen som dog av blödningar under bröllopsnatten sedan hon i Jemen blivit bortgift med en fyrtioårig man. Jemens människorättsminister menar nu att det behövs en lagändring för när barn får giftas bort. Det finns redan en lag i Jemen som säger att flickor inte kan giftas bort förrän de är 17 år men att ingen följer lagen. Det brukar hänga ihop med att det inte är någon som blir dömd för det aktuella brottet. Inget straff, ingen förändring. I min värld är det helt oacceptabelt att barn ska behöva ha sex med vuxna. Att äldre män ska kunna säga att ett barn är deras fru och att de kan använda barnet sexuellt har jag ingen förståelse för alls. Barn är inga föremål som kan säljas. Barn är egna individer med samma mänskliga rättigheter som alla vi andra.

130902-130908 Valet 2014

söndag, september 8th, 2013

Nästa år är det åter dags för val och det ska bli ett intressant val. Mycket är fortfarande oklart när det gäller oppositionen. Det tillkommer som det alltid gör i nya val, nya väljare samt att en del tidigare väljare har avlidit. Jag är nyfiken på hur ungdomarna som ska rösta för första gången kommer att rösta. Det känns om att det är en förändring på gång i Sverige där det förr om åren var vanligt att många äldre röstade på t.ex. socialdemokraterna vilket man gjort hela sitt liv. Hur blir det nu när dessa äldre är på väg bort/inte röstar längre? Jag blir ibland fundersam på om ”svenskar” tänker på alla andra eller om vi mer fokuserar på det som berör oss på ett eller annat sätt? Människor är mer medvetna idag om hur man skulle vilja ha det på ett eller annat sätt. Det som skiljer oss åt är vägen till vårt mål. Jag hörde i veckan en person, som säger sig rösta rött, att denne borde få högre lön än andra på samma arbete, att chefen skulle ta ställning för denne och ge de andra mindre. Jag trodde att de röda/oppositionen argumenterar för lika lön till alla och att det är vi moderater som alldeles extra pratar oss varma för individuella löner. Om det är individuella löner man tycker är ok så borde man också rösta på moderaterna eller något annat parti i Alliansen. Jag tror att det är mycket information som vi moderater behöver nå ut med till väljarna innan valet 2014.

Själv kommer jag att kandidera till kommunfullmäktige i Stockholm så vi får se hur det går i nomineringarna. Jag har tidigare kandiderat som medlem i Brännkyrkamoderaterna men inför valet 2014 så blir det för Kungsholmen. När man är politiskt aktiv i ett område så blir man successivt mer känd bland väljarna så ett byte av område innebär att man måste lära känna nya väljare. Det är positivt att de som vill vara politiskt aktiva måste visa vad de går för för sina väljare. En väljare ska aldrig tas för given.

130826-130901 Skola

söndag, september 1st, 2013

Jag hoppas att ingen har missat att Stockholmsmoderaterna har kampanj om skolan i Stockholm just nu! De tre viktigaste frågorna är läxhjälp för alla elever som en del av den ordinarie skoltiden, mindre klasser i åk 1-3 samt sommarskola för alla högstadieelever som vill läsa upp sina betyg för att klara gymnasiet. Jag tycker att det låter riktigt bra! Alla tre frågorna är något som är bra för barn och ungdomar.

Ingen har väl missat att Lundsbergs internatskola har fått stänga. En del saker har ibland blivit kvar för länge och då är det dags att avsluta/ta bort det som inte längre leder till utveckling. Det kan säkert bli en ny skola i Lundsbergs lokaler, som bygger på värderingar som gäller 2013 och som ger en bra utbildning på alla sätt och vis. En skola ska alltid stå för utveckling och anpassa sig till verkligheten som finns i det svenska samhället och världen i övrigt.

En sak som inte har med skolan att göra är att Saudiarabien nu har fått sin första lag mot våld i hemmet. Lagen innebär att kvinnan själv ska kunna anmäla misshandel eller övergrepp utan att ha godkännande från den man som enligt lagen är hennes förmyndare. Men oj då, vad modernt! Vet inte om man kan kalla detta för utveckling men det är ju ändå ett litet, litet steg mot att kvinnan ska har rätt att företräda sig själv. Det går trögt med utvecklingen i Saudiarabien. Utvecklingstakten liknar i viss mån Lundsbergs Internatskola. 🙂